Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM Martin

unm_logoKlinika pracovného lekárstva a toxikológie, ako jedna z troch kliník v SR, zabezpečuje pre širokú spádovú oblasť severnej časti Stredoslovenského regiónu, zdravotnú starostlivosť osobám ohrozeným, alebo postihnutým chorobami zapríčinenými fyzikálnymi, chemickými, biologickými a psychosociálnymi faktormi práce a pracovného prostredia.
Na požiadanie môže zabezpečiť odborné zdravotnícke služby v širšom, celoslovenskom meradle.

– Zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu týchto ochorení, vrátane otráv, posudzovanie profesionality, hlásenie a odškodňovanie chorôb z povolania a posudzovanie spôsobilosti na prácu. Je konzultačným strediskom pre posudzovanie chorôb z povolania, s pôsobnosťou presahujúcou kraj Žilina.
– Dispenzarizuje pacientov s chorobami z povolania a ohrozeniami chorobou z povolania, rozhoduje o ukončení trvania choroby z povolania, alebo ohrozenia chorobou z povolania.
– Zabezpečuje pre zamestnávateľov pracovné zdravotné služby.

Pracovníci kliniky výrazným podielom participujú na vedecko – výskumnej práci. Zabezpečujú teoretickú a praktickú výchovu pracovného lekárstva a toxikológie pre poslucháčov medicíny, pre nelekárske zdravotnícke odbory a ošetrovateľstvo pre JLF UK.
V rámci SR je klinika školiacim pracoviskom pre postgraduálne doktorantské štúdium z toxikológie.

Na klinike sa vykonávajú špecializované diagnostické pracovno-lekárske vyšetrenia pomocou prístrojov v laboratóriách:
a/ priemyslovej toxikológie a genotoxikológie a
b/ funkčnej pracovno-lekárskej diagnostiky.

Viac informácií nájdete po kliknutí na stránkach UNM.

Foto

Fotografie

Log In or Sign Up