Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UNB Bratislava

logo-unbKlinika pracovného lekárstva a toxikológie Univerzitnej nemocnice Bratislava a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Slovenskej zdravotníckej univerzity

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie (KPLaT) sa zameriava na diagnostiku, liečbu, posudzovanie a odškodňovanie poškodení zdravia z práce, posudzovanie vplyvu pracovného prostredia na zdravie s dominantným zameraním na rizikové pracoviská, liečbu akútnych a chronických intoxikácií aj neprofesionálneho pôvodu, diagnostikou a posudkovou činnosťou zvlášť komplikovaných prípadov poškodenia zdravia (súdnoznalecká činnosť, odvolania, posudzovanie spôsobilosti na prácu a pod.) a zisťovanie zdravotného stavu adolescentov pred zaradením do prípravy na budúce povolanie. Poskytuje rozsiahlu pregraduálnu a postgraduálnu výučbu na LF UK a SZU v Bratislave v odbore Pracovné lekárstvo a služby zdravia pri práci.
Súčasťou kliniky je Národné toxikologické informačné centrum (NTIC), ktoré poskytuje informácie o diagnostike a liečbe akútnych a chronických intoxikácií s pôsobnosťou v celej SR pre odbornú a laickú verejnosť. Informácie sa poskytujú v nepretržitej 24-hodinovej službe lekármi KPLaT a pracovníkmi NTIC.

Viac informácíí sa dočítate na stránkach UNB. Na presmerovanie kliknite.

Foto

Fotografie

Log In or Sign Up