Abstrakty prác

20. 10. 2017 (piatok)

BLOK 1

10.00 – 10.15 Choroby z povolania v dvoch desaťročiach. Legáth Ľ., Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN LP Košice, SR abstrakt

10.15 – 10.30 Nemoci z povolání v České republice v roce 2016, tradiční diagnózy, malá překvapení a vývojové trendy. Pelclová D., Fenclová Z., Urban P., Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, ČR abstrakt

10.30 – 10.45 Preventívne pracovné lekárstvo – súčasnosť a budúcnosť. Eleonóra Fabiánová, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica, Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity, Ružomberok, SR abstrakt

10.45 – 11.00 Výskyt profesionálních nádorových onemocnění v ČR. Vít M., Urban P., Havlová D., Voříšková M., Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Státní zdravotní ústav Praha, ČR abstrakt

11.00 – 11.10 Celoslovenská komisia na posudzovanie chorôb z povolania po 2 rokoch od platnosti Zákona č. 355/2007 Z.z.Varga M., Bátora I., Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN L.Pasteura v Košiciach, Slovenská republika, Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie LF UK, SZU a UNB v Bratislave, SR abstrakt

11.10 – 11.30 Zrkadlo nastavené na choroby z povolania žien na Slovensku. 1J. Buchancová, 1V. Švihrová, 2M. Hrušková, 3E. Marejková, 4Ľ. Legáth, 2Š. Zelník, 1H. Hudečková1Ústav verejného zdravotníctva JLF Martin, UK Bratislava, 2ŽILPO, s.r.o. Žilina, 3Regionálny ústav verejného zdravotníctva, Žilina, 4Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ Košice, SR abstrakt

 

BLOK 2

12.00 – 12.30 Funkčné parametre pľúc u pacientov s intersticiálnou fibrózou profesionálnej a neprofesionálnej etiológie. Legáth, Ľ.; Perečinský S.; Mačudová Z.Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN LP Košice, SR abstrakt

12.30 – 12.45 Profesionálna astma štyroch dekád. Perečinský; S., Jančová; A., Murínová; L., Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN L.Pasteura v Košiciach, SR abstrakt

12.45 – 13.00 Epidemiológia chronickej obštrukčnej choroby pľúc vo svetle pracovného lekárstva. Pobeha P. Klinika pneumológie a ftizelógie, UPJŠ a UNLP v Košiciach, SR abstrakt

13.00 – 13.15 Spiroergometrické vyšetrenia u pacientov so silikózou pľúc. Varga M., Takácsová T., Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN L.Pasteura v Košiciach, SR abstrakt

 

BLOK 3

14.30 – 15.00 Kritériá na posudzovanie podozrení na chorobu z povolania pri ochorení driekovej chrbtice. Bátora I., 2Fabiánová E. 1Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LFUK a UNB Bratislava, 2Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, SR abstrakt

15.00 – 15.15 Dupuytrenova kontraktúra ako následok pôsobenia vibrácií. Murínová, L.; Jančová, A.; Perečinský, S.; Legáth, Ľ., Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN L.Pasteura v Košiciach, SR abstrakt

15.15 – 15.30 Systémová enzymoterapie jako součást léčby iniciálního syndrómu karpálního tunelu. Nakládalová M., 2Žídková V.1 Klinika pracovního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2Všeobecný praktický lékař, Baška, ČR abstrakt

15.30 – 15.45 Akromiálny index v diagnostike poškodení manžety rotátorov. Osina, O.; Prindešová-Bušíková, J.; Ferenčíková, V., Klinika pracovného lekárstva a toxikológie UNM a JLF UK v Martine, SR abstrakt

15.45 – 16.00 Impingement sy. ramien z pohľadu ortopéda. Barla B. www.ortopediainak.sk SR

16.00 – 16.15 Hygienické kritériá na posudzovanie polohy ramena. Štastná M., Arkosiová Z.Volkswagen Slovakia, a.s., NRC pre fyziológiu práce abstrakt

 

BLOK 4

16.30 – 16.50 Psychická záťaž a jej koreláty u pracovníkov pomáhajúcich profesií. Mesárošová M.Katedra psychológie, Filizofická fakulta UPJŠ, Košice, SR abstrakt

16.50 – 17.10 Syndrom vyhoření ve zdravotnictví. Vévodová, Š.Ústav společenských a humanitních věd, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR abstrakt

17.10 – 17.30 Sydróm vyhorenia u lekárov. Varga M.Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN L.Pasteura v Košiciach, SR abstrakt

 

21. 10. 2017 (sobota)

BLOK 5 

8.30 – 9.00 Návrh diagnostických EMG kritérií SKT pre potreby odboru pracovné lekárstvo. Benetin J.Neurologická klinika SZU a UNB Bratislava – Ružinov, SR abstrakt

 

BLOK 6

9.15 – 9.45 Pracovně lékařské služby: teorie a praxe, etika a právo. Tuček, M.Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav hygieny a epidemiologie, Praha, ČR abstrakt

9.45 – 10.00 Pracovná zdravotná služba v novej legislatívnej úprave. Ondrejková, Ľ., 1Zámečníková, M.1Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava, SR abstrakt

10.00 – 10.15 Měření a hodnocení lokální svalové zátěže ve vztahu k úrovni rizika.  Pyšová, E.; Lehocká H.Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ČR abstrakt

10.15 – 10.30 Zdravotný stav operátorov automobilového priemyslu s rizikom lokálna svalová záťaž. 1, 2M. Hrušková, 2, 1J. Buchancová, 1P. Kulina, 1M. Fraňová, 1M. Strýčková, 1Z. Cigániková, 1Š. Zelník 1 ŽILPO, s.r.o., Žilina, Pracovná zdravotná služba; 2 Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav verejného zdravotníctva, SR abstrakt

 

BLOK 7

10.45 – 10.50 Biomonitoring zdravotníků exponovaných cytostatikům a ionizujícímu záření – první výsledky vyšetření metodou FISH. 1,2 Petrovová, M; 1 Svoboda, M; 3 Rubeš, J; 3 Musilová, P; 1 Goněc, R; 2 Brhel, P; 3 Šebestová, H; 3 Vozdová, M; 1 Masarykův onkologický ústav Brno, ČR, 2 Klinika pracovního lékařství Masarykova univerzita Brno, ČR, 3 Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno, Masarykův onkologický ústav Brno, ČR abstrakt

10.50 – 10.55 Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže u operátorov výroby exponovaných hluku. 1Henčeková, D., 2Kešeláková, S., 2Petreková M.1 Klinika pracovného lekárstva LF SZU a UNB, Lekárska fakulta, SZU v Bratislave, SR                2 MEDISON, s.r.o., SR abstrakt

10.55 – 11.00 Analýza pracovných podmienok v kanceláriách a ich vplyvu na organizmus zamestnancov. Beláková, J., Schmidtová, J., Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, SR abstrakt

11.00 – 11.05 Intoxikácie rastlinami a ich plodmi. 1Plačková, S.; 1 Cagáňová, B.; 1Otrubová, O.; 2Kresánek, J.; 1Bátora, I., 1Národné toxikologické informačné centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Univerzitná nemocnica Bratislava, LF UK; 2Katedra dorastového lekárstva LF SZU a FOaZOŠ SZU, SR abstrakt

11.05 – 11.10 Profesionálna lymská borelióza. Prindešová Bušíková, J.; Osina, O., Klinika pracovného lekárstva a toxikológie UNM, SR abstrakt

11.10 – 11.15 Trend profesionálnej expozície arzénu a chrómu v povolaniach baník a zvárač. Ferenčíková, V.; Valachová, J.; Osina, O., KPLaT JLF UK a UNM, SR abstrakt

11.15 – 11.20 Profesionálna a experimentálna expozícia nanočasticiam – respiračná toxicita nanočastíc TiO2. 1Hurbánková M., 2Volkovová K., 1Hrašková D., 1Wimmerová S., 1Moricová Š.1Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva, 2Lekárska fakulta, Bratislava, SR abstrakt

11.20 – 11.25 Vplyv zváračských dymov na zdravotný stav zváračov – profesionálna expozícia. 1Marcišiaková, J.; 1Zemanovičová, L.; 2Hurbánková, M.1Medicínsko – preventívna, s.r.o., Hnúšťa; 2Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva, ÚZPS, Laboratórium respiračnej toxikológie, Bratislava, SR abstrakt

11.25 – 11.30 Účinky ionizovaneho kyslíka. Mikulcova, M, .Kizekova, M, Rusňaková, V, Perečinský, S., Engler I., Donič V., Legáth Ľ., Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie LF UPJŠ a  UNLP, Košice, SR

 

BLOK 8

12.30 – 13.00 Neinvazívní biomonitoring a porovnání 3 skupin pracovníků s nanomateriály se zvýšnými markery oxidačního stresu a zánětu. 1Pelclova D., 2Zdimal V., 3Dvorackova S., 2Schwarz J., 2Ondracek J., 4Komarc M., 1Vlckova S., 1Fenclova Z., 2Makes O., 1Zakharov S., 1Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, ČR, 2Ústav chemických procesů České akademie věd, Praha, 3Technická Univerzita v Liberci, Katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní, Liberec, ČR, 4Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, ČR abstrakt

13.00 – 13.15 Využití epidemiologických dat v hodnocení míry rizika expozice karcinogenním faktorům. Bencko V., Zvárová J.Ústav hygieny a epidemiologie, 1.lékařská fakulta Karlovy University a Všeobená fakultní nemocnice, Praha, ČR abstrakt

13.15 – 13.30 Účinok N-acetylcysteínu u potkanov s dlhodobým poškodením pečene. 1Otrubová, O.; 2Turecký, L.; 3Uličná, O.; 4 Janega, P.; 3Kuchárska, J.; 2Muchová, J., 1Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a Národné toxikologické informačné centrum UN Bratislava, 2Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK Bratislava, 3Farmakobiochemické laboratórium III. internej kliniky LFUK a UN Bratislava, 4Ústav patologickej anatómie LFUK a UN Bratislava, SR abstrakt

13.30 – 13.45 Nemoc ze sirovodíku – kazuistika. 1Malenka P.; 2 Babičová V., 1Klinika pracovního lékařství, FN u sv. Anny v Brně, ČR; 2 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ČR abstrakt

13.45 – 14.00 Vplyv nočnej práce na zdravie. 1Vassová,D.;2Križanová,D.; 3Bátora,I.; 1Fakultná nemocnica Trenčín, Slovenská republika; 2Národný ústav srdcových a cievnych chorôb , a.s., Bratislava, SR; 3 Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UNB, SR abstrakt

14.00 – 14.15 Analýza profesionálnych nádorových ochorení vo východoslovenskom regióne. Perečinský, S.; Maruščáková, V.; Jančová, A., Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN L.Pasteura v Košiciach, SR abstrakt

 

BLOK 9

14.30 – 15.00 The Founder of the First European Industrial Welfare Nurse Course, Maria Baloghy was born in Košice. Hirdi, H. President FOHNEU, Budapest, Hungary abstract