Informácie

XXXIII. kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou a V. Košické dni pracovného lekárstva a toxikológie

Vážené kolegyne, kolegovia !

Je nám potešením pozvať Vás v mene organizátorov k účasti na XXXIII. kongrese pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou a súčasne aj na             V. Košické dni pracovného lekárstva a toxikológie, ktoré sa uskutočnia pod záštitou dekana Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach –       prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. a riaditeľa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach – MUDr. Milana Maďara, MPH.

Program je rozčlenený do V. Košických dní pracovného lekárstva a toxikológie (19.10.2017), kde ponúkne komplexné informácie a praktické zručnosti formou workshopov na problematiku vplyvu práce na respiračný systém, možnosti diagnostiky a prevencie muskuloskeletálnych ochorení a meraní fyzikálnych faktorov pracovného prostredia vrátane biologických expozičných testov.
Samotný kongres (20. – 21. 10. 2017) vytvára medziodborový prienik medzi špecializáciami zaoberajúcimi sa pracovným lekárstvom a príbuzných odborov vo všetkých jeho oblastiach na ambulantnej, ale aj klinickej úrovni. Štruktúra kongresu bude členená do úvodných prehľadových prednášok (tzv. opinion leader) s následnými prezentáciami pôvodných vedeckých prác.

Podujatie spadá do kontextu kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a je certifikované s pridelením kreditov ARS CME.
Tešíme sa na stretnutie v Košiciach,
MUDr. Marek Varga, Ph.D.

Termín: 19. – 21. 10. 2017
Miesto konania: Košice, Hotel Roca, Južná trieda 117, Košice
Cieľová skupina: pracovní lekári, všeobecní lekári pre dospelých, posudkové lekárstvo, klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, ďalších medicínskym odborov (angiológia, ortopédia, neurológia), ale i iných odborov – ako sú bezpečnosť pri práci, pracovné právo, či psychológia práce
Predpokladaný počet účastníkov: 100 – 150
Popis: Kongres vytvára medziodborový prienik medzi špecializáciami zaoberajúcimi sa pracovným lekárstvom, klinickým pracovným lekárstvom a klinickou toxikológiou, preventívnym pracovným lekárstvom a toxikológiou, ochranou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na ambulantnej, ale aj klinickej úrovni.

Sekcie:
01. Choroby z povolania – aktuálna situácia a vývoj v SR a zahraničí
02. Ochorenia respiračného systému – diagnostika, prevencia
03. Ochorenia podporno-pohybového systému a chrbtice
04. Profesionálne neurologické ochorenia
05. Toxikológia a genotoxikológia
06. Pracovné zdravotné služby
07. Posudkové lekárstvo a kooperácia s pracovným lekárstvom
08. Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia (hygiena práce)
09. Psychológia práce
10. Sesterská sekcia
11. Sekcia iných zdravotníckych pracovníkov
12. Varia

Čestné predsedníctvo:
Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – rektor UPJŠ
Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. – dekan LF UPJŠ
MUDr. Milan Maďar, MPH – riaditeľ UNLP

Vedecký výbor:

Doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD. – prezident kongresu
MUDr. Marek Varga, PhD. – sekretár kongresu
Doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.
Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.
Doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.
Doc. MUDr. Marie Nakládalová, PhD.
Doc. MUDr. Oto Osina, PhD.
Prof. MUDr. Daniela Pelclová, PhD.
MUDr. Slavomír Perečinský, PhD.
Prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.

Organizačný výbor:
Doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.
MUDr. Slavomír Perečinský, PhD.
MUDr. Marek Varga, PhD.
MUDr. Marieta Mikulcová
MUDr. Lenka Murínová
Mgr. Petra Košická

Organizátori:
Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Slovenská spoločnosť pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti
Sekcia pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej komory
National Secretary International Committee on Occupational Health (NS ICOH)