Prezentácie príspevkov

Varga, Marek: Prezentácie XXXIII. kongresu pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou (ISBN 978-80-972858-4-5   s čiarovým kódom EAN 9788097285845

ÚVOD (Doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD., mim.prof., MUDr. Slavomír Perečinský, PhD., MUDr. Marek Varga, PhD.)

V dňoch 19.10.2017 – 21.10.2017 sa konal v Košiciach XXXIII. kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou a V. Košické dni pracovného lekárstva a toxikológie. Podujatie bolo organizované Klinikou pracovného lekárstva a klinickej toxikológie LF UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L.  Pasteura, Slovenskou spoločnosťou pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti, Sekciou pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej komory a National Secretary International Committee on Occupational Health. Záštitu nad kongresom prevzali dekan Lekárkej fakulty Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice L Pasteura v Košiciach. Registrovaných bolo 132 účastníkov zo Slovenskej republiky a zahraničia. V priebehu prvého dňa (19.10.2017) počas V. Košických dní pracovného lekárstva a toxikológie prebiehal ultrazvukový workshop muskuloskeletálneho systému. Zúčastnilo sa ho 9 účastníci. Následne počas samotného kongresu počas dvoch dní odznelo 31 prednášok (z toho 5 opinion leader pozvaných prednášok a 1 historická), prezentovaných bolo 9 posterov.

Kongres zahájili úvodné príhovory členov čestného predsedníctva, kde postupne vystúpili prorektor UPJŠ prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., medicínsky riaditeľ UN L. Pasteura MUDr. Peter Linkesch, prodekan LF UPJŠ prof. MUDr. Viliam Donič, PhD., místopředsedkyně Společnosti nemocí z povolání JEP doc. MUDr. Márie Nakládalová, PhD., predseda Společnosti pracovního lékařství JEP prof. MUDr. Milan Tuček, PhD., predseda Spoločnosti pracovného lekárstva SLS doc. MUDr. Igor Bátora, PhD. a hlavný odborník MZ SR a prezident kongresu doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD., mim. prof., ktorý kongres slávnostne otvoril.

Odborný program bol rozdelený do nasledujúcich blokov: novinky z odboru pracovné lekárstvo, profesionálne ochorenia dýchacieho traktu, muskuloskeletálne a neurologické ochorenia profesionálneho pôvodu, psychická záťaž v pracovnom prostredí, preventívne pracovné lekárstvo a pracovné zdravotné služby, toxikológia a genotoxikológia, prezentácia posterov.

Odborný program zahájili prednášky opinion leaders o novinkách z odboru pracovného lekárstva, ktoré boli zamerané na vývojové trendy hlásených chorôb z povolania v Slovenskej i Českej republike, výskyt chorôb z povolania u žien na Slovensku, súčasný pohľad na preventívne pracovné lekárstvo,  a analýzu činnosti Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania.

V bloku  prednášok so zameraním na profesionálne respiračné ochorenia odzneli pôvodné vedecké práce týkajúce sa intersticiálnych pľúcnych procesov a profesionálnej astmy. Úvodná prednáška (opinion leader) ukázala na signifikatne významné rozdiely v hodnotách statických a dynamických funkčných pľúcnych parametrov u pneumopatií profesionálnej a neprofesionálnej etiológie. Súčasťou bloku bola prezentácia  venovaná epidemiológii CHOCHP z pohľadu pneumológa. Z prezentácií a diskusie vyplynula potreba  odbornej analýzy CHOCHP vo vzťahu k expozícii v pracovnom prostredí. V diskusii, prezentovanej hlavným odborníkom pre klinické pracovné lekárstvo odznelo, že uvedená problematika profesionálnej etiológie CHOCHP súvisí so všetkými profesiami, kde je zvýšené riziko prašnosti, nelimitovať to len na problematiku pracovníkov uhoľných baní ako je to v súčasnosti v Českej republike alebo Nemecku. Po vypracovaní metodického pokynu by CHOCHP mohla byť hlásená ako choroba z povolania pod položkou 47 Zoznamu chorôb z povolania (príloha č. 1 k Zákonu 461/2003 Z.z.).

V sekcii zaoberajúcej sa chorobami z preťažovania boli v úvodnej prednáške prezentované kritéria na posudzovanie poškodenia driekovej chrbtice ako choroby z povolania. Výsledky štúdie venovanej  Dupuytrenovej kontraktúre ukázali na aktuálnu problematiku zaradenia ochorenia pod položku 28 Zoznamu chorôb z povolania – choroba z vibrácií. Enzymoterapia u včasných štádií syndrómu karpálneho tunela pomocou ukázala na komplexný prístup terapeutickej intervencie. V záverečných príspevkoch sa autori  zaoberali problematike klasifikácie a diagnostiky impingement syndrómu vrátane prezentácie hygienických kritérií pre posudzovanie polôh ramena.

Blok venovaný psychickej záťaže v pracovnom prostredí bol zameraný predovšetkým na problematiku syndrómu vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov. V prezentovaných príspevkoch bol sledovaný vzťah medzi syndrómom vyhorenia a sociálnou oporou, empatiou a psychickou bezpečnosťou práce u zdravotných sestier. Významným zistením bol záchyt prodromálnych štádií syndrómu vyhorenia predovšetkým u lekárov v štátnych príspevkových organizáciách. Syndróm vyhorenia je v súčasnosti hlásený ako choroba z povolania vo viacerých štátoch EÚ, na Slovensku však doteraz nebol hlásený ani jeden prípad.

V úvodnej prednáške druhého dňa kongresu predseda neurologickej spoločnosti prezentoval návrh diagnostických EMG kritérií syndrómu karpálneho tunela pre potreby odboru pracovné lekárstvo vo vzťahu k hláseniu choroby z povolania. V ďalšom bloku prednášok, venovaných pracovným zdravotným službám, boli prezentované skúsenosti s pracovnělékařskými službami v ČR a novej legislatívnej úprave v SR. V bloku odzneli prezentácie zamerané na meranie a hodnotenie lokálnej svalovej záťaže a zdravotnému stavu operátorov automobilového priemyslu.

V nasledujúcom bloku prednášok českí autori prezentovali svoje skúsenosti s biomonitoringom pracovníkov exponovaných nanočasticiam vo vzťahu k zápalovým markerom a markerov oxidačného stresu pred a po smene. Ďalšie práce boli venované využitiu epidemiologických dát v hodnotení miery rizika expozície karcinogénov, analýze profesionálnych nádorových ochorení vo východoslovenskom regióne, hodnoteniu hepatoprotektívneho vplyvu N-acetylsteínu, chorobe zo sírovodíku a vplyvu nočnej práce na zdravie.

V poslednom bloku maďarská autorka, prezidentka FOHNEU vo svojom príspevku venovala 80 ročnej histórii „Occupational Health Nursing“ v bývalom Uhorsku,  ktorého zakladateľkou bola Dr. Mária Baloghy, narodená v roku 1895 v Košiciach. Ako prvá v Európe ešte v r. 1933 založila školu pre zdravotné sestry v oblasti pracovného zdravia.

KAPITOLA I. – Novinky v pracovnom lekárstve

Choroby z povolania v dvoch desaťročiach. Legáth Ľ.; Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN LP Košice, SR abstrakt prezentácia

Nemoci z povolání v České republice v roce 2016, tradiční diagnózy, malá překvapení a vývojové trendy. Pelclová D., Fenclová Z., Urban P.; Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, ČR abstrakt prezentácia

Preventívne pracovné lekárstvo – súčasnosť a budúcnosť. Fabiánová E.; Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica, Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity, Ružomberok, SR abstrakt prezentácia

Výskyt profesionálních nádorových onemocnění v ČR. Vít M., Urban P., Havlová D., Voříšková M.; Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Státní zdravotní ústav Praha, ČR abstrakt  prezentácia

Celoslovenská komisia na posudzovanie chorôb z povolania po 2 rokoch od platnosti Zákona č. 355/2007 Z.z. 1Varga M., 2Bátora I.; 1Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN L.Pasteura Košice, 2Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie LF UK, SZU a UNB v Bratislave, SR abstrakt prezentácia

Zrkadlo nastavené na choroby z povolania žien na Slovensku. 1Buchancová J., 1 Švihrová V., 2 Hrušková M., 3Marejková E., 4Legáth Ľ., 2Zelník Š., 1Hudečková H.; 1Ústav verejného zdravotníctva JLF Martin, UK Bratislava, 2ŽILPO, s.r.o. Žilina, 3Regionálny ústav verejného zdravotníctva, Žilina, 4Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ Košice, SR abstrakt prezentácia

 

KAPITOLA II. – Profesionálne ochorenia dýchacieho traktu

Funkčné parametre pľúc u pacientov s intersticiálnou fibrózou profesionálnej a neprofesionálnej etiológie. Legáth Ľ., Perečinský S., Mačudová Z.; Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN LP Košice, SR abstrakt prezentácia

Profesionálna astma štyroch dekád. Perečinský S., Jančová A., Murínová L.; Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN L. Pasteura Košice, SR abstrakt prezentácia

Epidemiológia chronickej obštrukčnej choroby pľúc vo svetle pracovného lekárstva. Pobeha P.; Klinika pneumológie a ftizelógie, UPJŠ a UNLP Košice, SR abstrakt prezentácia

Spiroergometrické vyšetrenia u pacientov so silikózou pľúc. Varga M., Takácsová T.; Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice, SR abstrakt prezentácia

 

KAPITOLA III. – Muskuloskeletálne a neurologické ochorenia profesionálneho pôvodu

Kritériá na posudzovanie podozrení na chorobu z povolania pri ochorení driekovej chrbtice. 1Bátora I., 2Fabiánová E.; 1Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LFUK a UNB Bratislava, 2Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, SR abstrakt prezentácia

Dupuytrenova kontraktúra ako následok pôsobenia vibrácií. Murínová L., Jančová A., Perečinský S., Legáth Ľ.; Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice, SR abstrakt prezentácia

Systémová enzymoterapie jako součást léčby iniciálního syndrómu karpálního tunelu. 1Nakládalová M., 2Žídková V.; 1 Klinika pracovního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2Všeobecný praktický lékař, Baška, ČR abstrakt prezentácia

Akromiálny index v diagnostike poškodení manžety rotátorov. Osina O., Prindešová-Bušíková J., Ferenčíková, V.; Klinika pracovného lekárstva a toxikológie UNM a JLF UK v Martine, SR abstrakt prezentácia

Impingement sy. ramien z pohľadu ortopéda. Barla B.; www.ortopediainak.sk SR  prezentácia

Hygienické kritériá na posudzovanie polohy ramena. Štastná M., Arkosiová Z.; Volkswagen Slovakia, a.s., NRC pre fyziológiu práce abstrakt

Návrh diagnostických EMG kritérií SKT pre potreby odboru pracovné lekárstvo. Benetin J.; Neurologická klinika SZU a UNB Bratislava – Ružinov, SR abstrakt

 

KAPITOLA IV. – Psychická záťaž v pracovnom prostredí

Psychická záťaž a jej koreláty u pracovníkov pomáhajúcich profesií. Mesárošová M.Katedra psychológie, Filizofická fakulta UPJŠ, Košice, SR abstrakt prezentácia

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví. Vévodová, Š.Ústav společenských a humanitních věd, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR abstrakt prezentácia

Sydróm vyhorenia u lekárov. Varga M.Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN L.Pasteura v Košice, SR abstrakt prezentácia

Syndróm vyhoření v Európskych zemích. Laštovková A., Pelclová D.; Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, ČR abstrakt prezentácia

Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže u operátorov výroby exponovaných hluku. 1Henčeková D., 2Kešeláková S., 2Petreková M.; 1Klinika pracovného lekárstva LF SZU a UNB, Lekárska fakulta, SZU v Bratislave, SR, 2MEDISON, s.r.o., SR abstrakt prezentácia

 

KAPITOLA V. – Pracovné zdravotné služby

Pracovně lékařské služby: teorie a praxe, etika a právo. Tuček M.Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav hygieny a epidemiologie, Praha, ČR abstrakt prezentácia

Pracovná zdravotná služba v novej legislatívnej úprave. Ondrejková Ľ., Zámečníková M.; Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava, SR abstrakt prezentácia

Měření a hodnocení lokální svalové zátěže ve vztahu k úrovni rizika. Pyšová E.; Lehocká H.; Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ČR abstrakt prezentácia

Zdravotný stav operátorov automobilového priemyslu s rizikom lokálna svalová záťaž. 1,2Hrušková M., 2,1Buchancová J., 1Kulina P., 1Fraňová M., 1Strýčková M., 1Cigániková Z., 1Zelník Š.; 1ŽILPO, s.r.o., Žilina, Pracovná zdravotná služba; 2Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav verejného zdravotníctva, SR abstrakt prezentácia

 

KAPITOLA VI. – Toxikológia

Neinvazívní biomonitoring a porovnání 3 skupin pracovníků s nanomateriály se zvýšnými markery oxidačního stresu a zánětu. 1Pelclova D., 2Zdimal V., 3Dvorackova S., 2Schwarz J., 2Ondracek J., 4Komarc M., 1Vlckova S., 1Fenclova Z., 2Makes O., 1Zakharov S.; 1Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, ČR, 2Ústav chemických procesů České akademie věd, Praha, 3Technická Univerzita v Liberci, Katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní, Liberec, ČR, 4Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, ČR abstrakt prezentácia

Využití epidemiologických dat v hodnocení míry rizika expozice karcinogenním faktorům. Bencko V., Zvárová J.; Ústav hygieny a epidemiologie, 1.lékařská fakulta Karlovy University a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, ČR abstrakt prezentácia

Účinok N-acetylcysteínu u potkanov s dlhodobým poškodením pečene.  1Otrubová O., 2Turecký L., 3Uličná O., 4Janega P., 3Kuchárska J., 2Muchová J.; 1Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a Národné toxikologické informačné centrum UN Bratislava, 2Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK Bratislava, 3Farmakobiochemické laboratórium III. internej kliniky LFUK a UN Bratislava, 4Ústav patologickej anatómie LFUK a UN Bratislava, SR abstrakt

Nemoc ze sirovodíku – kazuistika. 1Malenka P., 2 Babičová V.; 1Klinika pracovního lékařství, FN u sv. Anny v Brně, ČR; 2Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ČR abstrakt prezentácia

Intoxikácie rastlinami a ich plodmi. 1Plačková S., 1Cagáňová B., 1Otrubová O., 2Kresánek J., 1Bátora I.; 1Národné toxikologické informačné centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Univerzitná nemocnica Bratislava, LF UK; 2Katedra dorastového lekárstva LF SZU a FOaZOŠ SZU, SR abstrakt prezentácia

Trend profesionálnej expozície arzénu a chrómu v povolaniach baník a zvárač. Ferenčíková V., Valachová J., Osina O.; Klinika pracovného lekárstva a toxikológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UNM, Martin, SR  abstrakt prezentácia

Profesionálna a experimentálna expozícia nanočasticiam – respiračná toxicita nanočastíc TiO2. 1Hurbánková M., 2Volkovová K., 1Hrašková D., 1Wimmerová S., 1Moricová Š.; 1Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva, 2Lekárska fakulta, Bratislava, SR abstrakt prezentácia

 

KAPITOLA VII. – Varia

Biomonitoring zdravotníků exponovaných cytostatikům a ionizujícímu záření – první výsledky vyšetření metodou FISH. 1,2Petrovová M., 1Svoboda M., 3Rubeš J., 3Musilová P., 1Goněc R., 2Brhel P., 3Šebestová H., 3Vozdová M.; 1Masarykův onkologický ústav Brno, ČR, 2Klinika pracovního lékařství Masarykova univerzita Brno, ČR, 3Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno, Masarykův onkologický ústav Brno, ČR abstrakt prezentácia

Analýza pracovných podmienok v kanceláriách a ich vplyvu na organizmus zamestnancov. Beláková J., Schmidtová J.; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, SR abstrakt

Profesionálna lymská borelióza. Prindešová Bušíková J., Osina O.; Klinika pracovného lekárstva a toxikológie UNM, Martin, SR abstrakt prezentácia

Vplyv zváračských dymov na zdravotný stav zváračov – profesionálna expozícia. 1Marcišiaková J., 1Zemanovičová L., 2Hurbánková, M.; 1Medicínsko – preventívna, s.r.o., Hnúšťa; 2Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva, ÚZPS, Laboratórium respiračnej toxikológie, Bratislava, SR abstrakt

Účinky ionizovaneho kyslíka. Mikulcova M., Kizekova M., Rusňaková V., Perečinský S., Engler I., Donič V., Legáth Ľ.; Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie LF UPJŠ a  UNLP, Košice, SR abstrakt prezentácia

Vplyv nočnej práce na zdravie. 1Vassová D., 2Križanová D., 3Bátora I.; 1Fakultná nemocnica Trenčín, SR, 2Národný ústav srdcových a cievnych chorôb , a.s., Bratislava, SR; 3 Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UNB, SR abstrakt prezentácia

Analýza profesionálnych nádorových ochorení vo východoslovenskom regióne. Perečinský S., Maruščáková V., Jančová A.; Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN L. Pasteura Košice, SR abstrakt prezentácia

The Founder of the First European Industrial Welfare Nurse Course, Maria Baloghy was born in Košice. Hirdi H.; President FOHNEU, Budapest, Hungary abstract

    ISBN