Kontakt

Slovenská spoločnosť pracovného lekárstva SLS
Predseda SSPrL:
Doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UNB
Limbová 5
833 05 Bratislava
Tel.: +42125954 5237
E-mail: igor.batora@kr.unb.sk

Vedecký sekretár SSPrL:
MUDr. Marek Varga
Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie LF UPJŠ a UNLP
Rastislavova 43
041 90 Košice
Tel.: +421556152672
E-mail: marek.varga@upjs.sk

Foto

Fotografie

Log In or Sign Up