Oddelenie pracovného lekárstva a klinickej toxikológie Nemocnice Košice Šaca a.s.

logo_n-sacaOddelenie je súčasťou Nemocnice Košice-Šaca a.s. 1 súkromná nemocnica od 12.9.2005. Oddelenie pracovného lekárstva a klinickej toxikológie má lôžkovú časť a ambulantné časti.
Poskytuje diagnostiku a špecializovanú liečebnú starostlivosť u ochorení, ktoré vznikajú vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia. Posudzuje a hlási ohrozenia chorôb z povolania, choroby z povolania, profesionálne otravy a iné poškodenia zdravia pri práci. Vypracováva posudky bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania a inom poškodení zdravia pri práci. Zaoberá sa prevenciou a zaisťuje pre klientov preventívne lekárske prehliadky – vstupné, periodické a výstupné za účelom zistenia zdravotnej spôsobilosti klientov na výkon konkrétnej práce, respektíve po ukončení rizikovej práce.

Ako jediné pracovisko na Slovensku vykonáva u klientov v rámci ambulantnej preventívnej starostlivosti, ktorí pri svojej práci majú používať osobné ochranné pracovné prostriedky dýchacích orgánov, vyšetrenia Q Fit testom.
Zároveň poskytuje odborné poradenské služby pre klientov.

Viac informácií získate na stránkach Nemocnice Šaca – kliknite.

Foto

Fotografie

Log In or Sign Up