VÝBOR SSPRL SLS

Výbor Slovenskej spoločnosti pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti je volený členmi spoločnosti na funkčné obdobie 4 rokov.

Na základe volieb spoločnosti bol na obdobie 2015 – 2019 zvolený výbor SSPrL SLS:

Doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.
predseda výboru SSPrL SLS kontakt: igor.batora@kr.unb.sk

MUDr. Daniela Križanová, PhD., MPH
podpredsedkyňa výboru SSPrL SLS kontakt: daniela.krizanova@nusch.sk

MUDr. Marek Varga, PhD.
vedecký sekretár výboru SSPrL SLS kontakt: marek.varga@upjs.sk

MUDr. Andrej Bízik
člen výboru SSPrL SLS kontakt: andrej.bizik@kr.unb.sk

Doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.
člen výboru SSPrL SLS kontakt: eleonora.fabianova@vzbb.sk

MUDr. Michal Ihnatko
člen výboru SSPrL SLS kontakt: MIhnatko@sk.uss.com

Doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.
člen výboru SSPrL SLS kontakt: lubomir.legath@upjs.sk

MUDr. Miroslav Machata, CSc.
člen výboru SSPrL SLS kontakt: machata@mail.t-com.sk

MUDr. Ľudmila Ondrejková
člen výboru SSPrL SLS kontakt: ludmila.ondrejkova@uvzsr.sk

Doc. MUDr. Oto Osina, PhD.
člen výboru SSPrL SLS kontakt: osina@jfmed.uniba.sk

MUDr. Daniela Tarabčáková
člen výboru SSPrL SLS kontakt: tarabcakova@ruvzke.sk

Foto

Fotografie

Log In or Sign Up